Copyright

Model Truck Friesland en/of Decal Service Friesland garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Model Truck Friesland en/of Decal Service Friesland geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. Derhalve beroept Model Truck Friesland en/of Decal Service Friesland zich bij bestellingen op dat eventuele van toepassing zijnde toestemmingen door de opdrachtgever zijn verkregen.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Model Truck Friesland en Decal Service Friesland. Niets van de op deze website gepubliceerde of geleverde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Model Truck Friesland en/of Decal Service Friesland. Ook het kopiëren van geleverde decals/stickers voor commercieel dan wel eigen gebruik wordt niet toegestaan.

Bij oneigenlijk gebruik kunnen wij ons beroepen op juridische stappen.

Decals voor alle merken

Model Truck Friesland
&
Decal Service Friesland

Model auto`s naar voorbeeld!
Onderdelen en decals voor de modelbouwer!
Copyright © Decalservice  |  Login Ontwerp Webspinner